Jesteśmy grupą brokerską działającą na terenie całego kraju. Naszą misją jest świadczenie najwyższej jakości usług, polegających na tworzeniu oraz kompleksowej obsłudze programów ubezpieczeniowych.

Postępowanie w przypadku szkody


Telefony alarmowe


Towarzystwo Ubezpieczeń Telefon E-mail
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. 801102030, 225676700, 225671202 info@allianz.pl
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. 801282828, 225574444, 225632828 bok@aviva.pl
AXA Polska S.A. 801200200, 225550000 ubezpieczenia@axa-polska.pl
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 801080300, 222122030 benefia24@benefia.pl
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 801120000, 225016100 centrala@compensa.pl
Ergo Hestia S.A. 801107107, 585555555 poczta@ergohestia.pl
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. 801343343, 225430543 info_szkody@generali.pl
Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 222122012 wawa1@interrisk.pl
LINK4 224444444 bok@link4.pl
Liberty Direct 225899521 bok@libertydirect.pl
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 224696969 kontakt@gothaer.pl
PZU S.A. 801102102, 225665555 kontakt@pzu.pl
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 801597597; 426666500 centrala@uniqa.pl
TUiR WARTA S.A 801311311, 601311311 caw@warta.pl

Zgłoś szkodę


W celu ułatwienia współpracy, dla naszych klientów posiadających usługę asysty szkodowej udostępniamy formularz zgłoszenia szkody.

Polityka prywatności BIK Brokers

Polityka prywatności

Dane osobowe podane w stosownym formularzu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) – dalej UODO) przez BIK Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-308, przy ul. Polanki 19 wpisaną do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 121934, o kapitale zakładowym w wysokości 150 000,00 zł, NIP: 957-07-57-762, REGON: 191952608 oraz BIK Serwis Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku 80-308, przy ul. Polanki 19 wpisaną do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000220134, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł, NIP: 584-25-35-632 REGON: 193097455, która jest administratorem danych osobowych (dalej ADO) w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Dane osobowe, powierzone do przetwarzania, w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w celu zamówienia rozmowy z Konsultantem i zgłoszenia szkody, przedstawienia oferty ubezpieczeniowej naszych partnerów, kontaktu naszego przedstawiciela w celu prezentacji oferty brokerskiej, a także w celu marketingu własnych produktów i usług BIK.

Każda osoba ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie ADO, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz do cofnięcia zgody w ogóle, w zakresie dozwolonym w/w ustawą. W w/w sprawach właściciel danych winien zwracać się do ADO na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji usług.

Z uwagi na charakter usługi działalności BIK Brokers Sp. z o.o. i BIK Serwis Sp. z o.o. wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ich właściciel wyraża również zgodę na przekazanie swoich danych przez ADO do podmiotów współpracujących z ADO w zakresie oferowania produktów ubezpieczeniowych celem wykonywania czynności związanych z realizacją usługi.

Informujemy, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od BIK Brokers Sp. z o.o. oraz BIK Serwis Sp. z o.o.informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy.

.

Odswierz
CAPTCHA Image

.
Uwaga! W przypadku szkody kradzieżowej oraz szkody powstałej w okolicznościach uzasadniających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo prosimy o pilny kontakt pod numerem telefonu 58 554 09 95

FAQ


Jaka jest różnica między kolizją a wypadkiem drogowym?

Kolizja drogowa jest zdarzeniem drogowym, w wyniku którego osoby w nim uczestniczące nie ponoszą śmierci ani nie doznają żadnych urazów i uszczerbków zdrowotnych, a szkodzie ulega jedynie mienie (np. samochód, sprzęt, bagaż).

Wypadkiem drogowym jest zdarzenie w ruchu drogowym, w wyniku którego osoba inna niż sprawca poniosła śmierć lub doznała obrażeń ciała powyżej 7 dni.

Jak się zachować gdy dojdzie do wypadku i kiedy wezwać policję na miejsce zdarzenia?

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 3 „ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK” w sytuacji gdy miał miejsce wypadek drogowy należy niezwłocznie wezwać Policję, oraz

 • sprawdzić stan zdrowia swój i pozostałych uczestników wypadku, jeśli tego wymaga sytuacja zadzwonić po pogotowie, udzielić pierwszej pomocy innym poszkodowanym
 • jeśli są ranni lub ofiary śmiertelne, bezwzględnie należy wezwać pogotowie i policję, nie zmieniać ustawienia pojazdów po wypadku ani ich części i stosować się do instrukcji wydawanych przez służby ratunkowe
 • zabezpieczyć miejsce wypadku dostępnymi środkami – uruchomić światła awaryjne, ustawić trójkąt ostrzegawczy etc.

Jeśli nie ma rannych/ofiar śmiertelnych, a okoliczności i wina sprawcy wypadku nie budzi wątpliwości żadnej ze stron – należy usunąć pojazdy i ich części z toru komunikacyjnego, oraz sporządzić stosowne oświadczenie o okolicznościach wypadku.

Warto także sporządzić, choćby pobieżną, dokumentacje fotograficzną zdarzenia – zwykłe zdjęcia wykonane aparatem z telefonu komórkowego często stanowią ważne dowody przy postępowaniu likwidacyjnym. Obowiązek wezwania policji istnieje także podczas kolizji samochodowej, gdy:

 • jeden z uczestników jest nietrzeźwy
 • okoliczności wskazują, że zostało popełnione inne przestępstwo, np. kierowca nie ma ważnego OC
 • okoliczności zdarzenia nie są do końca jasne lub sprawca nie przyznaje się do spowodowania kolizji
 • sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia

Tego rodzaju postępowanie jest właściwe z punktu widzenia późniejszego procesu likwidacji szkody. Poszkodowany powinien wówczas poprosić o wydanie notatki policyjnej. W notatce policyjnej znajdują się bowiem wszystkie niezbędne dane sprawcy szkody, numery rejestracyjne samochodów biorących udział w zdarzeniu drogowym, nazwa zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody oraz numer jego polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej. Uzyskanie notatki policyjnej przyspiesza proces likwidacji szkody. Poszkodowany może poprosić również Policję o podanie danych, które umożliwią ubezpieczycielowi kontakt z Policją w celu potwierdzenia wersji zdarzeń.

Jakie informacje powinno zawierać oświadczenie sprawcy z miejsca kolizji?

W każdym wypadku, gdy na miejsce kolizja drogowa i nie zostaje wezwana Policja poszkodowany powinien zażądać od sprawcy szkody dokumentów potrzebnych do spisania oświadczenia sprawcy szkody. Potrzebne dokumenty to:

 • polisa OC – nr polisy, towarzystwo ubezpieczeń sprawcy oraz okres ubezpieczenia;
 • dowód rejestracyjny samochodu – dane właściciela pojazdu, nr rejestracyjny, marka oraz model pojazdu;
 • dowód osobisty sprawcy;
 • prawo jazdy sprawcy

Następnie należy spisać oświadczenie w którym należy podać dane:

 • datę, godzinę i miejsce wypadku,
 • opis okoliczności powstania wypadku (najlepiej wraz ze szkicem sytuacyjnym),
 • dane pojazdów uczestniczących w wypadku – numery rejestracyjne, marki, modele, numer VIN,
 • numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, nazwę zakładu ubezpieczeń, okres, na jaki polisa została wystawiona,
 • dane właścicieli pojazdów uczestniczących w wypadku,
 • dane kierujących pojazdami uczestniczącymi w wypadku, w tym także numery praw jazdy,
 • dane świadków wypadku,
 • wyraźne i jednoznaczne oświadczenie, kto i dlaczego ponosi winę za powstanie szkody,
 • opis uszkodzeń pojazdów lub innych rzeczy.

Co to jest szkoda całkowita?

W ubezpieczeniu autocasco, najczęściej ubezpieczyciel określa szkodę całkowitą w przypadku gdy maksymalny koszt naprawy przekroczy 70% wartości pojazdu. Jednak tej granicy towarzystwo nie ma prawa stosować przy likwidacji szkód z OC. Szkoda całkowita jest orzekana, gdy naprawa auta jest ekonomicznie nieuzasadniona. W sytuacji, gdy koszt remontu jest wyższy od ceny rynkowej samochodu.

Sprzedałem pojazd, jakich formalności muszę dokonać aby otrzymać zwrot składki OC?

Zbywca pojazdu powinien poinformować zakład ubezpieczeń na piśmie w terminie 14 dni od dnia sprzedaży o fakcie przeniesienia prawa własności pojazdu i o danych nowonabywcy. Informacja dotycząca nowego posiadacza pojazdu, powinna obejmować następujące dane:

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub;

2) nazwę, siedzibę i numer REGON. Zgłoszenie sprzedaży powinno również zawierać datę sprzedaży pojazdu.

Czy nabywca ma prawo do korzystania z ubezpieczenia OC zbywcy pojazdu?

W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy.

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dn. 22.05.2003 r. w razie sprzedaży pojazdu prawa i obowiązki wynikające z umowy OC przechodzą na nabywcę pojazdu. Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty składki za okres do dnia sprzedaży pojazdu. Zbywca wraz z nabywcą ponosi solidarną odpowiedzialność, za zapłatę składki należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu. Skutki wyrządzenia szkody po dniu przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego nie obciążają sprzedającego.

Czy nowy nabywca musi wypowiedzieć umowę OC od zbywcy pojazdu na koniec okresu?

W przypadku sprzedaży pojazdu (lub innego przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu) umowa ubezpieczenia OC wygasa z końcem okresu ubezpieczenia i nie przedłuża się na kolejny okres ubezpieczenia. Nowo nabywca nie musi jej wypowiadać na koniec okresu ubezpieczenia (art. 28 ust.1).

Czy sprzedający pojazd musi przekazać nabywcy dokumenty ubezpieczenia OC?

Zbywca pojazdu przekazuje nabywcy dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia OC oraz powiadamia zakład ubezpieczeń w terminie 14 dni o zbyciu pojazdu i o danych osobowych nabywcy.

Informacja dotycząca nowego posiadacza pojazdu, powinna obejmować następujące dane:

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany, lub

2) nazwę, siedzibę i numer REGON. Zgłoszenie sprzedaży powinno również zawierać datę sprzedaży pojazdu.

Co w przypadku nabycia przez Klienta pojazdu, który nie posiadał polisy OC?

W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, którego posiadacz wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu mechanicznego do ruchu. Wykupienie polisy OC musi nastąpić przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu. [art. 31.3]

Jakie są konsekwencje nie opłacenia składki OC?

W przypadku nie opłacenia całości składki w okresie obowiązywania umowy OC, odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego kończy się z upływem 12 miesięcy, za które przypadała nie zapłacona w całości składka. Ponadto, w razie opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego należne są odsetki ustawowe (art. 481 k.c.), których Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma prawo dochodzić wraz z zaległą składką.

Nieopłacona umowa OC nie wznawia się automatycznie na kolejny okres ubezpieczenia co oznacza, że posiadacz pojazdu, który nie podpisze nowej umowy OC na następne 12 miesięcy, nie będzie miał pokrycia ubezpieczeniowego i narazi się tym samym na płacenie - z własnych środków - wysokiego odszkodowania, gdy spowoduje wypadek lub kolizję oraz na karę finansową za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Opłatę za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia może nałożyć Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Kiedy zgłosić zmianę właściciela pojazdu?

W razie sprzedaży samochodu ubezpieczony, który jest zbywcą pojazdu jest zobowiązany do powiadomienia Towarzystwa Ubezpieczeniowego w terminie 14 dni od dnia zbycia pojazdu o fakcie zbycia i o danych osobowych nabywcy.

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dn. 22.05.2003 r. w razie sprzedaży pojazdu prawa i obowiązki wynikające z umowy OC przechodzą na nabywcę pojazdu.

Co zrobić jeżeli zagubiłem / zniszczyłem potwierdzenie OC?

Wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie (….) lub mailowo (….) – wystawimy duplikat potwierdzenia OC.

Co zyskujesz zawierając ubezpieczenie AC?

Zyskujesz dodatkową ochronę ubezpieczeniową polegającą na ochronie szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu lub/i jego wyposażenia, zaistniałe w okresie ubezpieczenia, wskutek zdarzeń określonych indywidualnie przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Czy ubezpieczenie AC przedłuża się automatycznie po roku?

Nie, ubezpieczenie AC nie jest przedłużane automatycznie na kolejne 12 miesięcy.

Sprzedałem pojazd, jakich formalności muszę dokonać aby otrzymać zwrot składki AC?

Zbywca pojazdu powinien poinformować zakład ubezpieczeń na piśmie w terminie 14 dni od dnia sprzedaży o fakcie przeniesienia prawa własności pojazdu i o danych nowonabywcy. Informacja dotycząca nowego posiadacza pojazdu, powinna obejmować następujące dane:

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub;

2) nazwę, siedzibę i numer REGON. Zgłoszenie sprzedaży powinno również zawierać datę sprzedaży pojazdu.

Warunkiem zwrotu składki jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego przedstawienie prawa własności, a w przypadku wyrejestrowania – przedstawienie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.

Co zrobić jeżeli zmieniły się dane ubezpieczającego/ubezpieczonego?

Należy skontaktować się za nami telefonicznie (……) lub mailowo (….) – przygotujemy aneks zmieniający dane i wystawimy duplikat potwierdzenia OC uwzględniający zmiany.

Co to jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC komunikacyjne jest to ubezpieczenie obowiązkowe posiadaczy pojazdów mechanicznych w zakresie odpowiedzialności cywilnej każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Co to jest ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie autocasco, w skrócie AC, jest dobrowolnym, prywatnym ubezpieczeniem pojazdu mechanicznego, którego głównym zadaniem jest ochrona przed skutkami zniszczenia pojazdu lub jego kradzieży. W zależności od wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, osoba kupująca polisę ma możliwość wyboru ubezpieczenia spośród kilku wariantów.

Co to jest ubezpieczenie NNW ?

Zadaniem ubezpieczenia NNW, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków, jest ochrona przed skutkami trwałych następstw tychże wypadków, powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Przedmiotem ubezpieczenia są więc uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia kierowcy oraz pasażerów o charakterze stałym, a także śmierć. Podobnie jak większość innych ubezpieczeń, również w przypadku polisy NNW, Ubezpieczający ma możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia.

Co to jest Assistance?

Ubezpieczenie Assistance zapewnia pomoc w kraju i za granicą w przypadku awarii lub kolizji pojazdu (np. pojazd zastępczy, naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie lub parking). W przypadku ubezpieczenia Assistance, Ubezpieczający ma możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia.

Co to jest Zielona Karta?

Zielona karta zapewnia wypłatę odszkodowania osobom trzecim za szkody wyrządzone w wyniku kolizji spowodowanej poza terytorium Polski

Czy ubezpieczenie można opłacić w ratach?

Ubezpieczenia zawierane za pośrednictwem agencji BIK Serwis można opłacać w ratach, które są oferowane bezpośrednio przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe lub w opcji 11 równych rat gwarantowanych przez firmę Bacca.

Co to jest firma Bacca?

Bacca jest instytucją finansową, która oferuje niskie raty na ubezpieczenia komunikacyjne. Firma Bacca współpracuje z renomowanymi pośrednikami sprzedaży ubezpieczeń. Więcej informacji na stronie www.bacca.pl

Co zyskasz opłacając składkę ubezpieczeniową w ratach?

1) Zmniejszenie obciążenia finansowego, które generuje jednorazowa opłata/ Brak wysokich jednorazowych kosztów OC i AC

2) Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego na polisie, a płatność jest odłożona w czasie – pierwsza rata płatna za około 2 tygodnie od daty podpisania umowy pożyczki.

30 Płatność składki w 11 dogodnych ratach

W jaki sposób mogę otrzymać ubezpieczenie na raty?

Wystarczy poinformować Agencję podczas zawierania umowy ubezpieczenia o chęci płatności ratalnej. Płatność ratalna jest dostępna dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Jakie muszę przedstawić dokumenty aby otrzymać pożyczkę?

Wystarczy przedstawić nam jedynie dowód osobisty. Nie wymagamy dokumentów potwierdzających dochód.

Dokumenty do pobrania


wzór pełnomocnictwa – list brokerski

oświadczenie sprawcy kolizji/wypadku drogowego

OWU – ogólne warunki ubezpieczenia

Hestia Podróże – ogólne warunki ubezpieczenia

Ergo Hestia – ogólne warunki ubezpieczenia domów i mieszkań

Ergo Hestia – ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ergo Hestia – ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów mechanicznych

Ergo Hestia – ogólne warunki ubezpieczenia assistance

Ergo Hestia – ogólne warunki ubezpieczenia podróży

Ergo Hestia – ogólne warunki ubezpieczenia szyb samochodowych

Gothaer – ogólne warunki ubezpieczenia - cztery kąty

Gothaer – ogólne warunki ubezpieczenia - w podróży

Gothaer – ogólne warunki ubezpieczenia - assistance

Inter Risk – ogólne warunki ubezpieczenia kierowcy i pasażera

Inter Risk – ogólne warunki ubezpieczenia bezpieczny dom

Inter Risk – ogólne warunki ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Inter Risk – ogólne warunki ubezpieczenia assistance

Inter Risk – ogólne warunki ubezpieczenia OC

Inter Risk – ogólne warunki ubezpieczenia podróży

LINK4 – ogólne warunki ubezpieczenia komunikacyjnego

LINK4 – ogólne warunki ubezpieczenia DOM

LINK4 – ogólne warunki ubezpieczenia PODRÓŻE 24

LINK4 – ogólne warunki ubezpieczenia komunikacyjnego

PZU S.A. – ogólne warunki ubezpieczenia komunikacyjnego

PZU S.A. – ogólne warunki ubezpieczenia DOM PLUS

PZU S.A. – ogólne warunki ubezpieczenia Pomoc w podróży

WARTA – ogólne warunki ubezpieczenia autocasco komfort

WARTA – ogólne warunki ubezpieczenia autocasco standard

WARTA – ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

druki zgłoszenia szkody TU

Allianz - druk zgłoszenia szkody

Aviva - druk zgłoszenia szkody

AXA - druk zgłoszenia szkody

Benefia - druk zgłoszenia szkody

Compensa - druk zgłoszenia szkody

Ergo Hestia - druk zgłoszenia szkody

Generali - druk zgłoszenia szkody

Gothaer - druk zgłoszenia szkody

Inter Risk - druk zgłoszenia szkody

Liberty Direct - druk zgłoszenia szkody

PZU S.A. - druk zgłoszenia szkody

Uniqua - druk zgłoszenia szkody

Warta - druk zgłoszenia szkody

Wzory wypowiedzeń

Wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC przez nabywcę pojazdu

Wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC na koniec okresu

Wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC w przypadku podwójnego ubezpieczenia